PhD program

پيرو جلسه گروه آلي و تصميم گيري در خصوص نحوه ارائه دروس براي دانشجويان دوره دكترا  برنامه زمانبندي در قالب جداول زير تنظيم گرديده و این برنامه از ورودی های مهر 94-95 به بعد لازم الاجرا می باشد. قابل ذکر است تمامی دروس تیوری در دو ترم ارایه شده و دانشجو موظف به گذراندن آنها در دو ترم می باشد و در ترم سوم امتحان جامع برگزار می گردد.

برنامه دوره دكتري شيمي آلي بخش شیمی دانشگاه شیراز (شاخه هاي آلي و شاخه پليمر)

جدول 1

ترم اول- 9 واحد  
رديف عنوان درس شماره درس واحد توضيحات
1 شيمي آلي پيشرفته دكترا (تخصصی الزامی) 110571051 3 شاخه هاي آلي و پليمر
2 واكنش هاي شيمي آلي دكترا (تخصصی الزامی) 110571071 3 شاخه هاي آلي و پليمر
3 مطالب مخصوص در شيمي آلي دكترا یا مقدمه اي بر تحقيق دكترا با نظر استاد راهنما* 110579101 3 شاخه هاي آلي و پليمر

*دانشجو فقط مجاز به اخذ یک درس از این دو دروس در یک ترم می باشد. مقدمه ای بر تحقیق (تخصصی) موضوع مخصوص (اختیاری)

 

جدول 2

ترم دوم- 9 واحد  
رديف عنوان درس شماره درس واحد توضيحات
1 مقدمه اي بر تحقيق دكترا یا مطالب مخصوص در شيمي آلي با نظر استاد راهنما* 110571032 2 شاخه هاي آلي و پليمر
2 دو درس به پيشنهاد استاد راهنما از جدول شماره 3 - 6 شاخه هاي آلي و پليمر
3 سمينار 1 110571021 1 شاخه هاي آلي و پليمر

*دانشجو فقط مجاز به اخذ یک درس از این دو دروس در یک ترم می باشد. مقدمه ای بر تحقیق (تخصصی) موضوع مخصوص (اختیاری)

       جدول 3

عنوان درس شماره درس واحد توضيحات
فتوشيمي دكترا (اختیاری) 110571091 3 شاخه هاي آلي و پليمر
پليمرهاي عامل دار(اختیاری) 110571101 3 شاخه هاي آلي و پليمر
سنتز پيشرفته پليمر(اختیاری) 110571111 3 شاخه هاي آلي و پليمر
پليمرهاي مقاوم حرارتي(اختیاری) 110571121 3 شاخه هاي آلي و پليمر
شيمي هتروسيكليك پيشرفته(اختیاری) 110571131 3 شاخه هاي آلي و پليمر
شيمي فيزيك پليمر دكترا(اختیاری) 110571041 3 شاخه هاي آلي و پليمر
شيمي سنتز پليمر (اختیاری)2 110541142 3 شاخه هاي آلي و پليمر
مباحث نوين در شيمي آلي- دكترا(اختیاری) 110571061 3 شاخه هاي آلي و پليمر
سمينار 2 (اختیاری) 110571022 1 شاخه هاي آلي و پليمر
استرئوشيمي(اختیاری) 110541051 3 شاخه هاي آلي و پليمر
گروههاي محافظت كننده در شيمي آلي(اختیاری) 3 شاخه هاي آلي و پليمر
سنتز پليمر 1(تخصصی الزامی) 110571171 3 شاخه پليمر
شيمي حالت برانگيخته و حدواسط هاي فعال(اختیاری) 3 شاخه هاي آلي و پليمر
پيشرفتهاي نوين در تركيبات طبيعي(اختیاری) 3 شاخه هاي آلي و پليمر

جدول 4

عنوان درس شماره درس واحد توضيحات
آمادگي امتحان جامع(تخصصی الزامی) 110571201 0 در ترم سوم اخذ شود
جامع شيمي(تخصصی الزامی) 110571202 0 در ترم سوم اخذ شود
پايان نامه(تخصصی الزامی) 110571019 18 از ترم چهارم تا هشتم اخذ شود
سمينار 2 (اختیاری) 110571022 1 شاخه هاي آلي و پليمر